Algemene Voorwaarden

Introductie


Deze pagina bevat de algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") waarop Octofiber ("The Plastic Enterprise BV") een van haar producten (elk een "Product") levert worden vermeld op haar website https://octofiber.com (de "Site") of worden op andere wijze aan u verkocht. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u producten bestelt. U dient te begrijpen dat door het bestellen van een van onze Producten, u ermee instemt gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.


1. Toepasselijkheid


1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de bestellingen van The Plastic Enterprise B.V.

1.2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen expliciet gedefinieerde Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en /of producten. In geval van afwijkingen tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden prevaleren de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en treden The Plastic Enterprise BV en haar contractpartij in overleg om overeenstemming te bereiken over nieuwe bepalingen ter vervanging van de ongeldige bepalingen, waarbij het doel en de betekenis van de ongeldig gemaakte bepaling zo veel mogelijk in beschouwing worden genomen.

1.4. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door The Plastic Enterprise B.V., in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden die door de contractpartij worden ingeroepen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door The Plastic Enterprise B.V.

1.6. "Overeenkomstsluitende partij" wordt gedefinieerd als elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met een contractuele relatie met The Plastic Enterprise B.V.

1.7. The Plastic Enterprise B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

1.8. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de contractant deze algemene voorwaarden en alle andere rechten en plichten die zijn vermeld op de website van The Plastic Enterprise B.V.

1.9. The Plastic Enterprise B.V. mag activiteiten uitbesteden aan derden bij het uitvoeren van een overeenkomst met de contractant.


2. Aanbiedingen en overeenkomsten


2.1. Aanbiedingen of offertes moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan de potentiële koper om een ​​aanbod te doen. The Plastic Enterprise B.V. is op geen enkele manier aan dergelijke zaken gebonden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Aanvaarding van de uitnodiging door de potentiële koper om een ​​aanbieding te doen geldt als een geldige aanbieding en leidt slechts tot een overeenkomst in geval van vervulling van de volgende aspecten van dit artikel.

2.2. Specifieke aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad dit toelaat.

2.3. Een gepersonaliseerde offerte is geldig voor twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte wordt vermeld.

2.4. Een aanbod van de potentiële koper zoals vermeld in artikel 2.1 wordt gedaan wanneer:

• de potentiële koper zijn persoonlijke gegevens op de website heeft ingevoerd en de gegevens elektronisch naar The Plastic Enterprise B.V. zijn gestuurd en door The Plastic Enterprise B.V. zijn ontvangen, of;

• de potentiële koper heeft uitdrukkelijk de wens aangegeven, per fax, of schriftelijk om een ​​bepaald product en / of dienst te ontvangen, of;

• een offerte is ondertekend door de koper en ontvangen door The Plastic Enterprise B.V. in het geval The Plastic Enterprise B.V. een gepersonaliseerde offerte heeft uitgegeven.

2.5. Een overeenkomst, inclusief elke wijziging of aanvulling daarop, is bindend voor The Plastic Enterprise B.V. wanneer een orderbevestiging is afgegeven aan de koper, per e-mail of op een andere manier. Deze overeenkomst kan worden ingetrokken door The Plastic Enterprise B.V. in het geval dat de koper niet aan de vereisten voldoet of in het verleden heeft nagelaten dit te doen. In dat geval zal The Plastic Enterprise B.V. dergelijke bevindingen binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling aan de koper melden.

2.6. Koper en The Plastic Enterprise B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat bij gebruik van elektronisch communicatiemiddel een geldige overeenkomst tot stand komt nadat aan de vereisten van artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name het ontbreken van een schriftelijke handtekening doet niets af aan de bindende kracht van het aanbod en de acceptatie daarvan. In dat geval tellen de elektronische bestanden van The Plastic Enterprise B.V., voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7. De koper kan geen artikel toevoegen aan of verwijderen uit een reeds geplaatste bestelling. Bestellingen worden niet gecombineerd, voor of na plaatsing. Alle items die moeten worden gecombineerd, moeten in één volgorde staan.

2.8. The Plastic Enterprise B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de bestelhoeveelheid voor een product of dienst te beperken en / of om service aan de koper te weigeren. The Plastic Enterprise B.V. vereist mogelijk ook verificatie van informatie voorafgaand aan de acceptatie en / of verzending van een bestelling.

2.10. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, archieven, enz. Met betrekking tot alle aanbiedingen en de meest relevante kenmerken van de producten die per telefoon of e-mail worden aangeboden, zijn altijd zo nauwkeurig mogelijk. The Plastic Enterprise B.V. kan niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig overeenstemmen met de verstrekte informatie. Afwijkingen kunnen nooit leiden tot terugbetaling of ontbinding van de overeenkomst.

3. Prijzen


3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

3.2. Speciale aanbiedingen zijn alleen geldig zolang de voorraad dit toelaat.

3.3. De koper is de prijs verschuldigd zoals gedefinieerd door The Plastic Enterprise B.V. in de orderbevestiging overeenkomstig artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden. Elke (manipulatie) fout in de offerte, zoals evidente gebreken, kan door The Plastic Enterprise B.V. worden verbeterd, zelfs na het bereiken van de overeenkomst.

3.4. Transportkosten worden apart vermeld. Speciale tarieven gelden voor leveringen buiten Nederland.

3.5. Wanneer de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten tijdens de periode tussen het bestellen en de uitvoering van de bestelling zijn gestegen, heeft de koper het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na aankondiging van de prijsverhoging door The Plastic Enterprise B.V.

3.6. In het geval dat een The Plastic Enterprise B.V.-product ten onrechte wordt vermeld tegen een onjuiste prijs, behoudt The Plastic Enterprise B.V. zich het recht voor om geplaatste bestellingen te weigeren of te annuleren voor producten die voor de onjuiste prijs zijn vermeld. The Plastic Enterprise B.V. behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en / of de kosten in rekening zijn gebracht. Als de kopers-creditcard al in rekening is gebracht voor de aankoop en de bestelling is geannuleerd, verstrekt The Plastic Enterprise B.V. een tegoed op de creditcard rekening voor het bedrag van de onjuiste prijs.

4. Betaling


4.1. Bestellingen moeten worden betaald met een aanbetaling van 100%. The Plastic Enterprise B.V. kan in de toekomst andere betalingsopties bevatten. Andere betalingsopties worden op de website aangekondigd.

4.2. Ingeval The Plastic Enterprise B.V. een alternatieve betalingstermijn heeft afgesproken, leidt het verstrijken van deze termijn automatisch tot weglating van de koper. Alternatieve betalingstermijnen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen onder speciale voorwaarden.

4.3. Niet-betaling of niet-tijdige betaling door de koper leidt tot een verschuldigde rente van 1,5% per maand, vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden, waarbij een deel van een maand geldt voor een volledige maand.
< br> 4.4. De kosten, zowel in als buiten rechte, die worden veroorzaakt door niet-nakoming, niet-tijdige nakoming of onjuiste nakoming van de verplichtingen van de koper, zijn voor rekening van de koper.

4.5. Het is The Plastic Enterprise B.V. toegestaan ​​om in geval van niet-tijdige betaling door de koper de overeenkomst direct te ontbinden of de levering uit te stellen tot het moment dat de koper zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, inclusief de betaling van verschuldigde rente en andere kosten.

5. Levering en levertijd


5.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. The Plastic Enterprise B.V. streeft ernaar de producten binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling en aanbetaling te verzenden. De uiterste leveringsdatum is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, exclusief vooruitbetalingen, waarbij de uiteindelijke leverdatum dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling is. Een overeengekomen levertijd is altijd indicatief en geen uiterste datum, noch kunnen rechten worden ontleend aan overschrijding van de levertijd. The Plastic Enterprise B.V. kan informatie over levertijden op de website of op andere schriftelijke wijze bekendmaken. Dergelijke informatie is altijd indicatief.

5.2. In het uitzonderlijke geval dat artikelen niet kunnen worden verzonden in de gewenste periode, zal The Plastic Enterprise BV van tevoren contact opnemen met de koper om tot overeenstemming te komen over hoe te verwerken, inclusief de optie om de bestelling te annuleren.

5.3 . Bestellingen worden verzonden naar het afleveradres vermeld in de bestelling van de koper. Voor internationale bestellingen is de koper ook verantwoordelijk voor alle tarieven, belastingen, toeslagen, btw en invoerrechten.

5.4. Direct nadat de goederen zijn geleverd, draagt ​​de koper het risico van alle directe en indirecte schade die aan of door deze goederen of componenten wordt veroorzaakt. De koper draagt ​​ook het risico van transport vanaf het moment van levering. De koper is verantwoordelijk voor het indienen van claims tegen vervoerders voor beschadigde en / of verloren gegane zendingen.

5.5. The Plastic Enterprise B.V. is niet verantwoordelijk voor vertragingen, verlies of schade door verzendingen die naar onjuiste, ongeldige adressen of correcte adressen zijn verzonden. Bestellingen kunnen om verschillende redenen worden geretourneerd, waaronder: niet-betaling van tarieven, onjuist adres, niet-opgeëist op het postkantoor, enz. Als een pakket wordt teruggestuurd of afgewezen, zal de koper worden gecontacteerd en zal het moeten betalen voor verzending.

6. Rechten intrekken


6.1. De koper kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen zeven (7) werkdagen na levering van het product, zonder boete en zonder opgave van redenen. De koper kan alleen garantiebepalingen eisen als het product en de verpakking binnen deze periode worden teruggestuurd in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat. Alle verzonden documentatie, een garantiebewijs en verpakkingsmateriaal moeten worden opgenomen in de retourlevering.

6.2. The Plastic Enterprise B.V. is nooit aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies van het product of de verpakking tijdens de retourlevering.

6.3. De kosten van de retourlevering van het product zijn voor de koper.

6.4. Indien de koper zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend zoals vermeld in de vorige artikelen, moet The Plastic Enterprise BV de contante waarde van de geleverde goederen terugbetalen binnen dertig (30) dagen nadat de producten zijn teruggestuurd naar The Plastic Enterprise B.V..

7. Terugkerende producten


7.1. Bij aflevering van de goederen inspecteert de koper de staat van de goederen. In geval schade aan de goederen of materialen is toegebracht, neemt de koper alle mogelijke voorzieningen om schadevergoeding van de transporteur te verkrijgen.

7.2. Alle goederen worden gecontroleerd voordat ze worden verzonden. In het onwaarschijnlijke geval dat goederen defect zijn, moeten ze worden teruggestuurd naar The Plastic Enterprise B.V. op het adres dat staat vermeld op de bestelfactuur. Retourneren van producten is alleen mogelijk in combinatie met een originele factuur en originele, complete en onbeschadigde producten.

7.3. The Plastic Enterprise B.V. neemt geen geassembleerde machine terug of geopende The Plastic Enterprise B.V.-kits. Producten met een totale waarde van minder dan € 40,00 kunnen niet worden geretourneerd aan The Plastic Enterprise B.V..

7.4. Ontbrekende onderdelen moeten binnen veertien (14) dagen na de leverdatum schriftelijk of per e-mail aan The Plastic Enterprise B.V. worden gemeld.

7.5. Defecte producten vervaardigd door The Plastic Enterprise B.V. worden vervangen door dezelfde, als ze binnen één (1) maand na levering worden teruggestuurd en als The Plastic Enterprise B.V. concludeert dat het product inderdaad defect is. The Plastic Enterprise B.V. accepteert geen goederen die duidelijk meer zijn gebruikt dan de hoeveelheid die nodig is om hun functionaliteit te evalueren. Als de goederen in werkende staat blijken te zijn en het gebrek aan functionaliteit het gevolg is van een gebrek aan kennis of montagefouten bij het kopersgedeelte, zal er geen terugbetaling plaatsvinden, maar worden de goederen op kosten van de koper geretourneerd. Als er aanwijzingen zijn dat het product is aangepast of dat er een oplossing voor is gevonden, kan The Plastic Enterprise B.V. niet verantwoordelijk worden gesteld en daarom geen ruil doen.

7.6. Annuleringen van bestellingen of terugbetalingen zijn van toepassing onder de volgende voorwaarden: 1. - Wanneer The Plastic Enterprise B.V. niet langer een of meer items van de feitelijke bestelling kan leveren (bijvoorbeeld beëindigde onderdelen). 2. - Wanneer niet wordt verwacht dat een of meer artikelen van de daadwerkelijke bestelling binnen 30 dagen of meer zullen worden verzonden. 3. - Wanneer een of meerdere items van de daadwerkelijke bestelling zijn gemarkeerd als Op Voorraad maar feitelijk Niet Op Voorraad waren.

7.7. Retourzending is de verantwoordelijkheid van de koper. Alle retouren worden bij ontvangst als tegoed bijgeschreven. Een Return Merchant Authorization (RMA) is vereist voor retourneringen.

8. Eigendom


8.1. Het eigendom van de goederen, ongeacht of deze worden behandeld of onverwerkt, wordt overgedragen aan de contractpartij op het moment dat de koper The Plastic Enterprise B.V. de volledige bedragen betaalt die op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn, inclusief rente, kosten en schade van producten en / of diensten van deze bestelling, eerdere bestellingen en toekomstige bestellingen.

8.2. Het is de koper niet toegestaan ​​de producten door te verkopen, zelfs nadat het eigendom van de goederen is overgedragen aan de koper, tenzij The Plastic Enterprise B.V. schriftelijk toestemming heeft verleend.

9. Garanties en aansprakelijkheid


9.1. The Plastic Enterprise B.V. ziet het als een plicht om waardevolle producten te leveren. Alle producten en services van The Plastic Enterprise B.V. zijn echter experimenteel en bedoeld voor de 'maker'-community. Deze producten zijn niet getest door onafhankelijke laboratoria en mogen alleen worden gebruikt door mensen die de risico's begrijpen. De aangeboden producten kunnen worden gebruikt voor het maken van machines waarvan noch de prestaties noch de juiste of veilige werking kunnen worden gegarandeerd, aangezien zij de exclusieve verantwoordelijkheid zijn van de experimenteerders die deze producten toepast in hun projecten. Montage-instructies worden slechts gedeeltelijk verstrekt door The Plastic Enterprise B.V. en kunnen bijdragen van derden bevatten. The Plastic Enterprise B.V. kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de veilige of correcte uitvoering van deze assemblage stappen, noch aanvaardt The Plastic Enterprise B.V. de verantwoordelijkheid voor de werking van de resulterende assemblage.

9.2. The Plastic Enterprise B.V. is nooit gebonden om de koper of andere partijen financieel te vergoeden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of schuld. The Plastic Enterprise B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade of geleden schade of verlies van inkomsten of winst.

9.3. Indien The Plastic Enterprise B.V. verplicht is om de koper financieel te vergoeden, is het bedrag altijd beperkt tot het factuurbedrag gerelateerd aan het product en / of de dienst die de schade heeft veroorzaakt.

9.4. De garantie van The Plastic Enterprise B.V. is niet van toepassing indien:
- de gebreken zijn (gedeeltelijk) het gevolg van normale slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik, onoordeelkundig of onjuist onderhoud;

- het product wordt gebruikt voor andere dan normale doeleinden of onjuist wordt gebruikt;

- de koper of de eindgebruiker houdt zich niet strikt aan de gebruiksaanwijzing van The Plastic Enterprise BV;

- het origineel factuur ontbreekt, wordt aangepast of onleesbaar gemaakt.

9.5. Wanneer garantiebepalingen worden uitgeoefend, kan The Plastic Enterprise B.V. het volgende doen:

- het bedrag op de factuur aanpassen;

- vervanging van het geleverde artikel door een artikel met dezelfde specificaties, of reparatie van het geleverde artikel, in welk geval het geleverde artikel moet worden teruggestuurd naar The Plastic Enterprise BV

- het geleverde artikel terugnemen en het intrekken van de overeenkomst, terwijl het betaalde bedrag door de koper wordt terugbetaald, zonder dat hij verplicht is om de koper financieel te compenseren voor enige schade. De koper is verplicht om The Plastic Enterprise B.V. drie (3) mogelijkheden te geven om eventuele gebreken te herstellen.

9.6. De koper houdt The Plastic Enterprise B.V. niet aansprakelijk voor eventuele claims van derden, tenzij de wet streng verbiedt dat dergelijke schade en kosten aan de koper worden verantwoord.

9.7. Het is mogelijk dat The Plastic Enterprise B.V. op zijn website links naar andere websites plaatst die van belang kunnen zijn voor een bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. The Plastic Enterprise B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of het gebruik daarvan.

10. Overmacht


10.1. In geval van overmacht is The Plastic Enterprise B.V. niet verplicht haar verplichtingen jegens de koper na te komen. De respectieve verplichtingen worden uitgesteld voor de volledige duur van de overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ​​elke omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van The Plastic Enterprise B.V., ook al had dit bij de totstandkoming van de overeenkomst kunnen worden voorzien, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of permanent wordt bemoeilijkt. , inclusief maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, industriële acties, uitsluiting van werkgevers, transportmoeilijkheden, brand, dagen die niet gewerkt zijn vanwege ongeschikt weer en andere verstoringen van de activiteiten van The Plastic Enterprise B.V. of haar leveranciers.

11. Intellectuele eigendom


11.1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op grond van de overeenkomst te leveren producten en / of bijbehorende ontwerpen, documentatie, rapporten, aanbiedingen en bijbehorend voorbereidend materiaal uitsluitend bij The Plastic Enterprise B.V., leveranciers of andere rechthebbenden liggen.

11.2. Intellectuele eigendomsrechten omvatten octrooien, auteursrechten, handelsmerken en andere (intellectuele eigendoms) rechten, inclusief technische en commerciële knowhow, methoden en concepten.

11.3. Het is de koper niet toegestaan ​​om intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel te wijzigen, bijvoorbeeld vermenigvuldiging zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Plastic Enterprise B.V., zijn leveranciers of andere rechthebbenden.

11.4. De volledige inhoud van de websites van The Plastic Enterprise B.V., inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, valt onder het auteursrecht als collectief werk onder Nederlands recht en andere auteursrecht wetten en is eigendom van The Plastic Enterprise B.V. die is gelicentieerd aan The Plastic Enterprise B.V. Toestemming wordt verleend voor het elektronisch kopiëren en afdrukken van papieren delen van deze site met als enig doel een bestelling te plaatsen bij The Plastic Enterprise B.V. of de producten van The Plastic Enterprise B.V. aan te schaffen. De koper kan weergeven en, behoudens expliciet vermelde beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, delen van het materiaal uit de verschillende gedeelten van de site alleen downloaden of afdrukken voor eigen niet-commercieel gebruik door kopers, of een bestelling plaatsen bij The Plastic Enterprise B.V. of om de producten van Plastic Enterprise B.V. aan te schaffen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site is ten strengste verboden, tenzij geautoriseerd door The Plastic Enterprise B.V..

12. Persoonlijke gegevens


12.1. The Plastic Enterprise B.V. verwerkt de persoonlijke gegevens van de koper in overeenstemming met haar privacyverklaring, die op de website wordt vermeld.

12.2. The Plastic Enterprise B.V. respecteert ten volle de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

13. Toepasselijke wetgeving en rechten


13.1. Nederlands recht is van toepassing op de aanbiedingen / overeenkomst en nadere overeenkomsten.

13.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) en het U.N.-verdrag van 1980 betreffende contracten voor internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3. Alle geschillen, van welke aard dan ook - inclusief die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd - die zich voordoen met betrekking tot de aanbieding / overeenkomst en verdere overeenkomsten tussen de partijen, worden beslecht door een bevoegde rechtbank in het arrondissement waar The Plastic Enterprise B.V. is gevestigd, tenzij de wet expliciet een andere rechtbank benoemt.

13.4 Elke reden voor actie of claim die de koper heeft met betrekking tot de websites of anderszins met betrekking tot The Plastic Enterprise B.V. (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van de producten van Plastic Enterprise B.V.) moet worden gestart binnen een (1) jaar nadat de claim of oorzaak van actie zich voordoet. Het onvermogen van The Plastic Enterprise B.V. om aan strikte naleving van enige bepaling van deze algemene voorwaarden te voldoen of deze af te dwingen, mag niet worden opgevat als een afstand van enige bepaling of recht. Noch de gedragslijn tussen de partijen, noch de handelspraktijk zullen handelen om enige van deze voorwaarden te wijzigen. The Plastic Enterprise B.V. kan haar rechten en plichten onder deze Overeenkomst op elk moment aan een partij overdragen zonder kennisgeving aan de koper.

14. Gebruik van de websites


Intimidatie op welke manier of vorm dan ook op de site, inclusief via e-mail, chat of door het gebruik van obscene of grof taalgebruik, is ten strengste verboden. Nabootsing van anderen, inclusief een The Plastic Enterprise B.V. of een andere gelicentieerde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger, evenals andere leden of bezoekers op de site is verboden. De koper mag de inhoud van de website niet uploaden, verspreiden of op enige andere manier publiceren die lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreuk op privacy- of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins aanstootgevend is en die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen. de rechten van een partij schenden of die anderszins aanleiding zouden kunnen geven tot aansprakelijkheid of een wet overtreden. De koper mag geen commerciële inhoud uploaden op de site of de site gebruiken om anderen ertoe aan te zetten lid te worden of lid te worden van een andere commerciële online service of andere organisatie.

15. Deelname Disclaimer
The Plastic Enterprise B.V. kan en kan niet alle communicatie en materialen controleren die zijn geplaatst op of gemaakt door gebruikers die de site bezoeken, en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatie en materialen. De koper erkent dat The Plastic Enterprise B.V. door de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de site te bekijken en te verspreiden, slechts handelt als een passieve leiding voor een dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid aangaat met betrekking tot enige inhoud of activiteiten op de site. The Plastic Enterprise B.V. behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materiaal te blokkeren of verwijderen waarvan zij vaststelt dat ze (a) beledigend, lasterlijk of obsceen is, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) in overtreding van auteursrechten, handelsmerk of; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) beledigend of anderszins onaanvaardbaar voor The Plastic Enterprise B.V. naar eigen goeddunken.

16. Vrijwaring


De Koper gaat ermee akkoord The Plastic Enterprise B.V., haar functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de "Service Providers") schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, resulterend uit een overtreding van deze algemene voorwaarden of een activiteit gerelateerd aan de kopersrekening (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door de koper of een andere persoon die de site bezoekt via een kopers-internetaccount.

17. Diversen


17.1. The Plastic Enterprise B.V. is gevestigd aan de Mauritskade 55, 1092 AD Amsterdam, en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder ondernemingsnummer 61587664. Stuur alstublieft alle correspondentie met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden naar The Plastic Enterprise B.V. op het hierboven vermelde adres of het adres op de plaats zoals vermeld in deze Algemene voorwaarden.

17.2. De helpdesk van The Plastic Enterprise B.V. is beschikbaar voor informatie over werkdagen op het e-mailadres dat op de website wordt vermeld.

17.3. The Plastic Enterprise B.V. streeft ernaar ontvangen e-mails binnen drie (3) werkdagen te beantwoorden.